Klimat

| Mapa | Miejscowości | Geologia | Klimat | Wody | Roślinność | Zwierzęta | Ekologia |

Pomimo niewielkiej rozciągłości geograficznej Dorzecze Prądnika charakteryzuje się stosunkowo dużym zróżnicowaniem klimatycznym na całym swym obszarze. Wpływ na to ma głównie bogata rzeźba terenu powodująca zmienność ekspozycji, a także różnorodność szaty roślinnej. Nie bez wpływu (szczególnie w jego dolnej części) pozostaje krakowska aglomeracja, a w odcinku przyujściowym - bliskość Wisły. Nachylenie terenu ku południu powoduje, że ogólne nasłonecznienie jest stosunkowo duże.

Klimat Dorzecza w granicach Krakowa jest znacznie łagodniejszy niż w górnym biegu Prądnika i charakteryzuje się dłuższymi o kilka dni pośrednimi porami roku (szarugami wiosennymi i jesiennymi). W rejonie Ojcowa szarugi trwają 55 dni w roku, w rejonie Dąbia ponad 60 dni (dla porównania, na Wybrzeżu - prawie 90 dni).

Wyraźną odrębność klimatyczną wykazuje teren Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie w kształtowaniu stosunków mikroklimatycznych: termicznych i wilgotnościowych odgrywa bardziej niż przeciętne zróżnicowanie rzeźby terenu oraz specyfika zadrzewienia. Średnia roczna temperatura na wierzchowinie Parkowej wynosi ok. 7,5ºC, na stokach o nachyleniu północnym 6,6ºC, a na dnie doliny 6,2ºC. Średnia roczna temperatura dolnej części Dorzecza Prądnika wynosi 8,0ºC. Więcej o klimacie...