Roślinność w Dorzeczu Prądnika

| Mapa | Miejscowości | Geologia | Klimat | Wody | Roślinność | Zwierzęta | Ekologia |

Wielka różnorodność flory tego obszaru została spowodowana następującymi po sobie okresami klimatu polarnego podczas zlodowaceń oraz cieplejszego i suchego pomiędzy nimi. Szerzej o florze...

Pierwszy badacz flory w Dolinie Prądnika - Willibald Besser - napisał w roku 1809 o "przepięknej dolinie słynącej z rzadkich roślin". Do dzisiejszych czasów Dorzecze Prądnika uległo wielkim w tej mierze przeobrażeniom, lecz nie stało się wcale pustynią. Na szczególną uwagę miłośników botaniki zasługują dwa miejsca: Ojcowski Park Narodowy (OPN) oraz Ogród Botaniczny.

OPN stanowi naturalne skupisko roślinne o powierzchni 2145 ha, na którym rośnie ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych (trzecie miejsce w Polsce - po Tatrach i Pieninach), ok. 1200 gatunków grzybów, ok. 230 gatunków mchów i wątrobowców, a także prawie 200 gatunków porostów. Występuje tu wiele reliktów (przeżytków) z minionych epok, nie istnieje za to żaden endemit, czyli roślina żyjąca tylko na tym terenie (do niedawna uważano zań brzozę ojcowską).

Ogród Botaniczny jest skupiskiem sztucznym, założonym ponad 200 lat temu w dolnym rejonie Dorzecza - na Wesołej. Jego powierzchnia jest znacznie mniejsza niż OPN i wynosi obecnie ok. 6 ha. Na tym skąpym kawałku ziemi udało się zgromadzić Instytutowi Botaniki UJ aż 6 tysięcy okazów flory, które są obiektami licznych prac naukowych (także dostępne dla zwiedzania).

Na terenach prądnickich roślinnością zajmują się m.in.:
  • M.G. Sp.z o.o. Projektowanie, zakładanie, pielęgnacja zieleni, Kraków, ul. Moniuszki 50, tel. 412-98-70
  • Ogród Botaniczny UJ, Kraków, ul. Kopernika 27, tel. 421-02-77, 421-26-20
  • Projektowanie, urządzanie, pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych, Kraków, ul. Lublańska 16, tel./fax 412-91-99
  • Szkółka drzew owocowych i krzewów ozdobnych, Kraków, ul. Białych Brzóz 9, tel. 412-35-89
  • Szkółka krzewów ozdobnych, Kraków, ul. Marchołta 5, tel./fax 411-11-40