Statut Towarzystwa Prądnickiego
z dnia 6 marca 1999 r.


ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
Art. 1.Stowarzyszenie będące podmiotem niniejszego statutu nosi nazwę: Towarzystwo Prądnickie i zwane jest dalej Towarzystwem.
Art. 2.Towarzystwo działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 7 IV 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw Nr 20/89, poz 104, z późniejszymi zmianami)
 2. niniejszego Statutu
Art. 3.Towarzystwo posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane na czas nieokreślony.
Art. 4.Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz centralnych - miasto Kraków.
Art. 5.Towarzystwo, zachowując pełną samodzielność, może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
Art. 6.Towarzystwo ma prawo wydawania legitymacji i odznak oraz posługiwania się pieczęciami i znakami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
Art. 7.Celem działalności Towarzystwa jest inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych w rejonie dorzecza rzeki Prądnik, a w szczególności:
 1. badanie i dokumentowanie jego dziejów
 2. popularyzacja tutejszej kultury, sztuki i nauki
 3. gromadzenie eksponatów treściowo z nim związanych
 4. promocja działań lokalnych twórców i animatorów kultury
 5. wspieranie twórczości nawiązującej do tematów prądnickich
 6. pomoc w dostępie do kultury, sztuki i nauki szczególnie mniejszym społecznościom lokalnym
 7. wspieranie przedsięwzięć ekologicznych
 8. racjonalny rozwój sportu i turystyki
 9. zacieśnianie więzi pomiędzy mieszkańcami całego dorzecza w poczuciu wspólnoty kultury i interesów
Art. 8. Swoje cele Towarzystwo realizuje przez:
 1. organizowanie przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, artystycznych i sportowych
 2. działalność promocyjną, wydawniczą i szkoleniową
 3. działalność gospodarczą dla uzyskania środków na cele statutowe
 4. współpracę z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą

ROZDZIAŁ III
Nabywanie i utrata członkostwa, prawa i obowiązki członków
Art. 9. O członkostwo w Towarzystwie może się ubiegać osoba pełnoletnia, bez względu na narodowość i obywatelstwo, pragnąca realizować cele Towarzystwa w oparciu o jego Statut i obowiązujące prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 10.   Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:
 1. popierać działalność Towarzystwa w miarę swoich możliwości
 2. przestrzegać Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa
 3. propagować idee Towarzystwa i zjednywać mu nowych członków oraz sympatyków
 4. dbać o dobre imię Towarzystwa
 5. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa i solidarności organizacyjnej
 6. regularnie wpłacać składki członkowskie (nie dotyczy członków honorowych)
Art. 11. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
 1. członków nadzwyczajnych
 2. członków zwyczajnych
 3. członków wspierających
 4. członków honorowych
Art. 12. Członkostwo nadzwyczajne
 1. Kandydata przyjmuje Zarząd Oddziału terytorialnie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, bądź Zarząd Główny w przypadku braku Oddziału lokalnego.
 2. Kandydat winien złożyć wypełnioną deklarację członkowską, z podpisem jednego z członków zwyczajnych, który wprowadza go do Towarzystwa.
 3. Z ważnych powodów Zarząd może odmówić kandydatowi przyjęcia go w poczet członków nadzwyczajnych. Odmowa wymaga pisemnego uzasadnienia.
 4. Okres oczekiwania na uzyskanie statusu członka zwyczajnego wynosi 1 rok od dnia złożenia deklaracji. W szczególnych przypadkach, uchwałą Zarządu Głównego, okres oczekiwania może być skrócony do 6 miesięcy.
 5. Członek nadzwyczajny dysponuje pełnią praw i członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Art. 13. Członkostwo zwyczajne
 1. Przyjęcia członka nadzwyczajnego w poczet członków zwyczajnych dokonuje mocą uchwały Zarząd Główny, po upływie w/w okresu oczekiwania.
 2. W szczególnych przypadkach Zarząd Główny może odmówić przyjęcia członka nadzwyczajnego w poczet członków zwyczajnych. Wymaga to pisemnego uzasadnienia.
 3. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybierany do władz Towarzystwa
  2. występować z inicjatywami i wnioskami
  3. czynnie uczestniczyć w przedsięwzięciach Towarzystwa
  4. korzystać z urządzeń Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny
  5. korzystać ze zniżek ustalonych przez Zarząd Główny w przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo
  6. nosić legitymację i odznaki Towarzystwa
Art. 14. Członkostwo wspierające
 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca stałe wsparcie materialne dla Towarzystwa. Jest to jedyna forma członkostwa dotycząca osób prawnych.
 2. Przyjęcia w poczet członków wspierających (i skreślenia z listy) dokonuje specjalną uchwałą Zarząd Główny, po uzgodnieniu z zainteresowanym formy wspierania Towarzystwa.
 3. Członek wspierający dysponuje tymi samymi prawami co członek zwyczajny, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego w Towarzystwie.
 4. Szczególnym obowiązkiem członka wspierającego jest wywiązywanie się z zadeklarowanych zobowiązań i świadczeń.
Art. 15. Członkostwo honorowe
 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Towarzystwa.
 2. Godność członka honorowego nadaje (i odbiera) Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członek honorowy dysponuje pełnią praw członka zwyczajnego, zwolniony jest natomiast z opłacania składek członkowskich.
Art. 16. O utracie członkostwa zwyczajnego i nadzwyczajnego decyduje Zarząd Oddziału na podstawie:
 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Oddziału, po uiszczeniu należnych opłat
 2. zalegania ze składkami członkowskimi lub innymi świadczeniami przez minimum pół roku
 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek
 4. rażącego nie przestrzegania Statutu, regulaminów lub uchwał władz Towarzystwa
 5. śmierci członka Towarzystwa
Art. 17. Tryb odwołania się od decyzji w sprawie nie przyjęcia kandydata w poczet członków, bądź wykluczenia z grona członków Towarzystwa:
 1. Zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, które winno być złożone w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia w/w decyzji.
 2. Zarząd Główny ma miesiąc czasu (od daty przyjęcia) na ustosunkowanie się do wniesionego odwołania. Do tego czasu odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie.
 3. Decyzja Zarządu Głównego jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Ustrój i władze Towarzystwa
Art. 18. Organizacja Towarzystwa obejmuje:
 1. Centralę
 2. Oddziały terenowe
Art. 19. Władzami centralnymi Towarzystwa są:
 1. Walny Zjazd Delegatów
 2. Zarząd Główny
 3. Główna Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński
Art. 20. Władzami Oddziału są:
 1. Walne Zebranie Oddziału
 2. Zarząd Oddziału
Art. 21. Nie można łączyć na żadnym szczeblu organizacyjnym funkcji: w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Sądzie Koleżeńskim.
Art. 22. W skład Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić osoby pozostające w stosunku pracy z Towarzystwem.


WŁADZE CENTRALNE TOWARZYSTWA
A.   Walny Zjazd Delegatów
Art. 23. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
Art. 24. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
 1. wybór składu Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 2. ustalanie wytycznych programowych działalności Towarzystwa
 3. zatwierdzanie planu pracy i budżetu Towarzystwa
 4. rozpatrywanie sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną oraz Walne Zebrania Oddziałów
 5. na podstawie wysłuchanych sprawozdań udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu
 6. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz sposób ich płatności
 7. uchwalanie Statutu Towarzystwa oraz jego zmian
 8. nadawanie godności Członka Honorowego
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa
Art. 25. Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny:
 1. jako zwyczajny - przynajmniej raz na rok
 2. jako nadzwyczajny - na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub pisemne żądanie minimum 1/3 liczby Walnych Zebrań
Art. 26. Termin i miejsce Walnego Zjazdu Delegatów oraz porządek obrad wyznacza Zarząd Główny, powiadamiając o tym z miesięcznym wyprzedzeniem wszystkie Zarządy Oddziałów.
Art. 27. Tryb powoływania delegatów na Walny Zjazd
 1. Delegaci wybierani są przez Walne Zebrania Oddziałów, w liczbie po trzy osoby z każdego Oddziału.
 2. Kadencja delegatów obejmuje okres 1 roku.
 3. W razie wcześniejszego wygaśnięcia mandatu delegata, Zarząd Oddziału winien zarządzić wybory uzupełniające.
 4. Mandat delegata wybranego w wyborach uzupełniających obowiązuje do końca kadencji delegatów wybranych w wyborach zwykłych.
 5. Mandat delegata wygasa:
  1. z upływem kadencji delegata
  2. w razie zrzeczenia się go przez delegata
  3. w razie utraty członkostwa w Towarzystwie
  4. w razie odwołania przez Walne Zebranie Oddziału
Art. 28. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział z prawem głosu:
 1. członkowie Zarządu Głównego
 2. członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej
 3. członkowie Sądu Koleżeńskiego
 4. delegaci z wszystkich Oddziałów
Art. 29. Każdemu z wymienionych uczestników Walnego Zjazdu Delegatów przysługuje jeden głos.
Art. 30. Z wyjątkiem głosowań dotyczących zmian w Statucie, odwołania Zarządu Głównego i rozwiązania Towarzystwa - uchwały Walnego Zjazdu Delegatów:
 1. Są podejmowane zwykłą większością głosów.
 2. Są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania (1-szy termin Zjazdu).
 3. Uczestnictwo mniejszej niż połowa liczby członków uprawnionych do głosowania zobowiązuje Zarząd Główny do ustalenia drugiego terminu.
 4. Uchwały podejmowane w drugim terminie są prawomocne, bez względu na liczbę uczestniczących w obradach.
B.   Zarząd Główny
Art. 31. Zarząd Główny jest organem wykonawczym Walnego Zjazdu Delegatów. Kieruje pracą Towarzystwa i odpowiada przed Walnym Zjazdem Delegatów.
Art. 32. Zarząd Główny w liczbie 5-7 osób wybierany jest na Walnym Zjeździe Delegatów, na 3-letnią kadencję.
Art. 33. Prezes Towarzystwa zatwierdzany jest osobnym głosowaniem Walnego Zjazdu.
Art. 34. Zarząd Główny winien ukonstytuować się w ciągu 14 dni od dnia wyborów, wybierając spośród siebie dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
Art. 35. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się przynajmniej raz na kwartał, a zwołuje je z 14-dniowym wyprzedzeniem prezes Zarządu Głównego, zawiadamiając członków o porządku dziennym obrad.
Art. 36. Decyzje Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy liczby jego członków. W przypadku równowagi, decyduje głos prezesa.
Art. 37. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 1. kierowanie działalnością Towarzystwa w oparciu o ustalony plan
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów
 4. opracowywanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań i wniosków oraz przedstawianie ich na Walnym Zjeździe Delegatów
 5. zatwierdzanie regulaminów i wszelkich instrukcji wewnętrznych
 6. ustalanie terytorialnego zasięgu działalności Oddziałów
 7. gospodarowanie funduszami i majątkiem Towarzystwa w granicach ustalonego budżetu oraz dokonywanie niezbędnych korekt budżetowych
 8. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów
 9. zatwierdzanie budżetów, bilansów i planów pracy Oddziałów
 10. czuwanie nad pracą Zarządów Oddziałów
 11. angażowanie i zwalnianie pracowników w Centrali i Oddziałach
 12. wyznaczanie terminu i miejsca Walnego Zjazdu Delegatów
 13. delegowanie ze swojego grona przedstawicieli na Zebrania Oddziałów
 14. wydawanie legitymacji członkowskich i odznak
Art. 38. Zarząd Główny może być odwołany przed upływem kadencji, uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów, podjętą 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.


C. Główna Komisja Rewizyjna
Art. 39. Główna Komisja Rewizyjna jest 3 osobowym organem kontroli wewnętrznej wybieranym przez Walny Zjazd Delegatów na 3 lata.
Art. 40. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wyznaczają wśród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
Art. 41. Decyzje Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale wszystkich jej członków.
Art. 42. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności jego gospodarki finansowej
 2. przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków dotyczących działalności Towarzystwa
 3. kontrola działalności Zarządu Głównego
 4. składanie sprawozdań na Walnym Zjeździe Delegatów
 5. stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu
 6. w przypadkach szczególnej wagi, występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów
 7. nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów
 8. opracowanie wewnętrznego regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej
 9. uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym
 10. wgląd do dokumentów Towarzystwa

D. Sąd Koleżeński
Art. 43. Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walny Zjazd Delegatów na okres 3 lat i składa się z 3 członków.Jego decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale wszystkich jego członków.
Art. 44. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
 1. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa, drogą polubownego porozumienia
 2. ocena etycznej postawy członków Towarzystwa, aż do wnioskowania u władz Oddziału o wykluczenie z Towarzystwa
 3. opracowanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego

Uzupełnianie składu władz centralnych
Art. 45. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, wakat zostaje obsadzony członkiem zwyczajnym Towarzystwa, którego wskazują pozostali członkowie uszczuplonego organu.
 1. Dobrana w ten sposób osoba, po wyrażeniu przez nią zgody, zyskuje pełne prawa członka organu władzy.
 2. Nowy członek winien zostać zatwierdzony przez najbliższy Walny Zjazd Delegatów.
 3. W przypadku braku zatwierdzenia, Walny Zjazd Delegatów wybiera inną osobę.
 4. Kadencja członków w ten sposób dobranych, kończy się wraz z upływem kadencji w/w organu władzy.
 5. Liczba osób w ten sposób dobranych nie może przekroczyć 2/3 stanu osobowego w/w organu władzy.

WŁADZE ODDZIAŁU
Art. 46. Oddział terenowy może powstać na wniosek co najmniej 15 członków Towarzystwa zamieszkujących rejon odległy od jego siedziby na tyle, że utrudnia im to utrzymywanie stałych kontaktów z władzami centralnymi.
Art. 47. O powołaniu Oddziału terenowego, jego zasięgu terytorialnym i siedzibie władz decyduje Zarząd Główny Towarzystwa.


E. Walne Zebranie Oddziału
Art. 48. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
Art. 49. Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału:
 1. jako zwyczajne - przynajmniej raz na pół roku
 2. jako nadzwyczajne - na pisemne żądanie minimum 1/3 liczby członków Oddziału
Art. 50. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą z głosem decydującym:
 1. członkowie Oddziału
 2. 1-3 przedstawicieli Zarządu Głównego
Art. 51. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału:
 1. Są podejmowane zwykłą większością głosów.
 2. Są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Oddziału (1-szy termin Zebrania).
 3. Uczestnictwo mniejszej niż połowa liczby członków zobowiązuje Zarząd Oddziału do ustalenia drugiego terminu.
 4. Uchwały podejmowane w drugim terminie są prawomocne, bez względu na liczbę uczestniczących w obradach.
Art. 52. Walne Zebranie Oddziału posiada następujące kompetencje:
 1. dokonuje wyboru Zarządu Oddziału oraz członków Komisji Rewizyjnej Oddziału
 2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Oddziału oraz wnioski Komisji Rewizyjnej
 3. udziela lub odmawia absolutorium Zarządowi Oddziału
 4. uchwala wnioski do przedstawienia na Walnym Zjeździe Delegatów
 5. wybiera delegatów na Walny Zjazd Delegatów
 6. uchwala wnioski do programu prac i preliminarza budżetowego Oddziału
F. Zarząd Oddziału
Art. 53. Zarząd Oddziału składa się z 5-7 członków (w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oddziału), wybranych na 3-letnią kadencję.
Art. 54. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się przynajmniej raz na kwartał, a zwołuje je z 14-dniowym wyprzedzeniem prezes Zarządu Oddziału, zawiadamiając członków o porządku dziennym obrad.
Art. 55. Decyzje Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy liczby jego członków. W przypadku równowagi, decyduje głos prezesa Oddziału.
Art. 56. Do obowiązków Zarządu Oddziału należy:
 1. wykonywanie postanowień Walnego Zebrania Oddziału i władz centralnych
 2. kierowanie pracami Towarzystwa na swoim terenie
 3. zarządzanie funduszami Oddziału w ramach zatwierdzonego preliminarza budżetowego
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału
 5. składanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań z działalności Oddziału oraz sprawozdań finansowych
 6. wykonywanie uchwał i zarządzeń Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
 7. reprezentowanie Towarzystwa na terenie działalności Oddziału
Art. 57. Zarząd Oddziału może być odwołany przed upływem kadencji, uchwałą Walnego Zebrania Oddziału, podjętą 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Oddziału.


G. Komisja Rewizyjna Oddziału
Art. 58. Komisja Rewizyjna Oddziału
 1. posiada uprawnienia Głównej Komisji Rewizyjnej na terenie Oddziału
 2. składa się z trzech członków (przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza) wybieranych przez Walne Zebranie Oddziału na 3-letnią kadencję
 3. podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale wszystkich jej członków.

Uzupełnianie składu władz Oddziału
Art. 59. W razie ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienia składu dokonuje Walne Zebranie Oddziału, zwołane w tym celu przez Zarząd Oddziału, w terminie trzech miesięcy od zaistnienia zdarzenia.


ROZDZIAŁ V
Majątek Towarzystwa
Art. 60. Do właściwości majątkowych Towarzystwa należą:
 1. posiadanie majątku ruchomego, nieruchomego oraz dochodów
 2. zawieranie wszelkiego rodzaju umów
 3. przyjmowanie darowizn, zapisów (również spadkowych), dotacji i subwencji z kraju i z zagranicy od osób prawnych i fizycznych
 4. prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczany jest na cele statutowe Towarzystwa i nie może służyć do podziału pomiędzy członków
 5. gospodarowanie całym majątkiem i wszystkimi środkami pieniężnymi z przeznaczeniem na cele statutowe
Art. 61. Dochody Towarzystwa stanowią:
 1. wpisowe i składki członków
 2. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej
 3. darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje oraz datki z ofiarności publicznej

ROZDZIAŁ VI
Składki członkowskie
Art. 62.Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz sposób ich płatności ustala Walny Zjazd Delegatów.


ROZDZIAŁ VII
Sposób zaciągania zobowiązań
Art. 63. Gospodarka finansowa Towarzystwa opiera się na zasadzie równowagi finansowej, tzn. wydatki w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć dochodów w tym samym roku.
Art. 64. Zobowiązania majątkowe i finansowe zaciągane są w oparciu o roczny preliminarz budżetowy, ustalany na posiedzeniu Zarządu Głównego, na podstawie budżetu uchwalonego przez Walny Zjazd Delegatów.
Art. 65. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa, podpisywania umów i porozumień, oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego (w tym jego prezesa).
Art. 66. W konkretnych sprawach, na mocy odrębnych uchwał Zarządu Głównego, Towarzystwo mogą reprezentować inne upoważnione osoby.
Art. 67. Dla ważności dokumentów o konsekwencjach administracyjno-prawnych i finansowych wymagane są podpisy prezesa oraz skarbnika Zarządu Głównego.
Art. 68. Zewnętrzną korespondencję Towarzystwa podpisuje prezes Zarządu Głównego, lub osoba przez niego upoważniona.


ROZDZIAŁ VIII
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 69. W momencie zakładania Towarzystwa, członkowie założyciele uzyskują status członków zwyczajnych bez dodatkowych procedur.
Art. 70. Do czasu utworzenia pierwszych Oddziałów terenowych, organizacja Towarzystwa obejmuje tylko Centralę. W odpowiednich artykułach:
 1. zamiast określenia "Delegaci", stosuje się określenie "Członkowie".
 2. zamiast określenia "liczba Walnych Zebrań", stosuje się określenie "liczba Członków"
Art. 71. Każda zmiana w niniejszym Statucie wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.
 1. Wniosek o zmianę Statutu musi wpłynąć do Zarządu Głównego najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zjazdu i zostać umieszczony w porządku dziennym jego obrad.
 2. Uchwała musi być podjęta większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Art. 72. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów.
 1. Wniosek o rozwiązanie Towarzystwa musi wpłynąć do Zarządu Głównego najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zjazdu i zostać umieszczony w porządku dziennym jego obrad.
 2. Uchwała musi być podjęta większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
Art. 73. Przy likwidacji Towarzystwa, pozostały majątek Towarzystwa, po zaspokojeniu należnych zobowiązań, przechodzi na cele społeczne zgodne z niniejszym Statutem, a wskazane uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów.
Art. 74. Wykładni postanowień Statutu dokonuje Zarząd Główny.